Kannapolis, ngày 1 tháng 12 năm 2016

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

           Kính thưa: Quý Đồng hương và chư Phật tử xa gần,

        Đức Phật A Di Đà đã thành Phật cách đây rất lâu, nhưng nguyện lực và lòng từ bi của Ngài đối với chúng sinh vô cùng tận. Ngài nguyện độ khắp chúng sinh trong cõi đời ác trược vãng sinh về cõi của Ngài để tu tập đến khi thành Phật.

          Ghi nhớ ân đức của Ngài và khuyến tấn chư Phật tử vững chắc Tín, Hạnh, Nguyện để tìm sự an lạc cho tự thân, chùa Tĩnh Tâm kính thành tổ chức:

LỄ KỶ NIỆM THÁNH ĐÀN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Vào ngày Chủ nhật, 11 tháng 12 năm 2016

          Theo chương trình:

          10:00 sáng: Lễ Tiến linh.

          10:30: Cao thanh niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. (30')

          11:00: Pháp thoại (1h)

          12:30: Nghi thức Lễ Kỷ niệm Vía Đức Phật A Di Đà: Dâng hương – Lễ Phật – Tụng Đại Bi - Dâng đèn kinh hành nhiễu Phật và niệm Phật cầu nguyện - Lễ sám Đức Phật A Di Đà - Tụng Sám A Di Đà – Hồi hướng – Tam Tự Quy.

          1:30 trưa: Thọ trai.

Hoàn mãn

              Chủ giảng: Thầy Trụ trì chùa Tĩnh Tâm.

Thay mặt đạo tràng Tĩnh Tâm Thiền tự, trân trọng kính mời quý Đồng hương và chư Phật tử nhín chút thì giờ quý báu về chùa đông đủ thính pháp và tham dự Đại lễ. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, phước báu tràn đầy. Gia đình luôn được an khang và hạnh phúc.

                                                                                                                                                 

            TM. Chùa Tĩnh Tâm

                    Trụ Trì

 

       Tỳ-kheo Thích Tâm Khanh