Thứ Năm, 2.11.2017 (14.9 âl), 8:30 tối: LỄ TỤNG GIỚI & SÁM HỐI HỒNG DANH.

Chủ nhật, 5.11.2017 (17.9 âl), 10:30 sáng – 1:00 trưa:  LỄ KỶ NIỆM ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM XUẤT GIA.

          Chủ nhật, 12.11.2017 (24.9 âl): Thầy giảng & chứng minh lễ An vị Thánh tượng Đức Phật A Di Đà và lễ Kỷ niệm Đức Bồ tát Quán Thế Âm xuất gia tại chùa Lộc Uyển, West Palm Beach, FL. Quý Phật tử về chùa tụng kinh và cúng vong.

Thứ Sáu, 17.11.2017 (29.9 âl), 8:30 tối: LỄ TỤNG GIỚI & SÁM HỐI HỒNG DANH.

          Chủ nhật, 19.11.2017 (2.10 al), 10:30 sáng – 1:00 trưa: Học giáo lý: Kinh Bách Dụ. Tụng kinh A Di Đà, Hồng Danh Sám Hối và Mông Sơn Thí Thực cô hồn.

Chủ nhật, 26.11.2017 (9.10 âl), 9:00 sáng – 2:00 trưa: KHÓA TU HỌC.

KHÓA TRÌNH TU HỌC

                  9:00 sáng: Tụng kinh Hoa Nghiêm.

                 10:00:         Ngồi thiền.

                 10:30:         Học Giáo Lý: Sám hối sáu căn.

                 11:30:         Hỏi đáp Phật pháp.

                 12:00:         Niệm Phật. Kinh hành.

                 1:00 trưa: Thọ trai thanh tịnh. Hồi hướng.

                 2:00:           Kết thúc khóa tu.    

 

           Kính mời Quý Phật tử về chùa tu học và tham dự các khóa lễ trên.

       

           Tĩnh Tâm Thiền tự kính báo