Kannapolis, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Kính thưa:    - Quý Thiện tín Nam nữ Phật tử,

                    - Quý Đồng hương,

Trong đức tin của người con Phật, Bồ tát Quán Thế Âm là hiện thể của tình thương cứu độ. Với hạnh nguyện rộng lớn, Ngài luôn thị hiện nơi nơi, lắng nghe tiếng kêu cầu và hiện thân cứu giúp chúng sanh. Tĩnh Tâm Thiền tự sẽ trân trọng tổ chức:

LỄ KỶ NIỆM ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM THÀNH ĐẠO

vào Chủ nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2017

  theo chương trình như sau:

9:30 sáng:   Chư Phật tử, Quý Đồng hương vân tập đạo tràng.

9:45:            Lễ Tiến linh.

10:30:         Pháp thoại. 

11:30:          Dâng hương - Trì tụng 7 biến chú Đại Bi và nhiễu đàn - Dâng đèn cầu an – Lễ 12 Đại nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm - Tụng Sám cầu an – Hồi hướng – Tam Tự Quy y.

1:00 trưa:       Thọ trai.

          Chủ giảng: Thượng tọa Thích Nguyên Dũng, Trụ trì chùa Hương Sơn, MA

        Tĩnh Tâm Thiền tự kính mời quý Đồng hương Phật tử xa gần về tham dự để cùng sống trong tình thương của Mẹ hiền Quán Âm và chung lòng cầu nguyện bình an cho Gia đình - Quê hương - Dân tộc và Thế giới.

                                                                                         

             Trân trọng kính mời,

              Trụ trì

          

        Tỳ kheo Thích Tâm Khanh

 

          - Chủ nhật, 2.7.2017 (9.6 âl), 10:30 sáng – 1:00 trưa:

           Học giáo lý: Kinh Bách Dụ.

           Lễ 75 lạy danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm trong kinh Quán Thế Âm Bồ tát Ngũ Bách Danh do Đức Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu soạn dịch.

           Lễ siêu độ thất thứ 6 hương linh Phật tử Thuận Thiện.

         - Thứ Tư, 5.7.2017 (12.6 âl), 8:30 tối:

           Lễ Sám hối Hồng danh.

         - Chủ nhật, 9.7.2017 (16.6 âl):

 Thầy đi Phật sự. Quý Phật tử tụng kinh và cúng vong tại chùa.

- Chủ nhật, 16.7.2017 (23.6 âl), 10:30 sáng – 1:00 trưa:

            LỄ KỶ NIỆM ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM THÀNH ĐẠO.

            Chủ giảng: TT. Trụ trì chùa Hương Sơn, MA.

   Lễ Chung thất hương linh Phật tử Thuận Thiện.

- Thứ Bảy, 22.7.2017 (29.6 âl), 8:30 tối:

            Lễ Sám hối Hồng danh.

         - Chủ nhật, 23.7.2017 (1.6 nhuần âl), 10:30 sáng – 1:00 trưa:

            Học giáo lý: Kinh Bách Dụ.

            Khóa Trì danh niệm Phật và lễ Thí thực cô hồn.

         - Chủ nhật, 30.7.2017 (8.6 nhuần âl), 10:30 sáng – 1:00 trưa:

            Khóa Thiền Tịnh Song Tu.

               

                 Chùa Tĩnh Tâm kính báo