Kannapolis, ngày 5 tháng 10 năm 2017

 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Kính thưa:  - Quý Thiện tín Nam nữ Phật tử,

                  - Quý Đồng hương,

Trong đức tin của người con Phật, Bồ tát Quán Thế Âm là hiện thể của tình thương cứu độ. Với hạnh nguyện rộng lớn, Ngài luôn thị hiện nơi nơi, lắng nghe tiếng kêu cầu và hiện thân cứu giúp chúng sanh. Tĩnh Tâm Thiền tự sẽ trân trọng tổ chức:

 

LỄ KỶ NIỆM ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM XUẤT GIA

vào Chủ nhật, ngày 05 tháng 11 năm 2017

 

theo chương trình như sau:

10:00 sáng:        Chư Phật tử, Quý Đồng hương vân tập đạo tràng.

10:30                  Tiến cúng chư linh ký tự.

11:00:                 Pháp thoại. 

12:00:                   Dâng hương - Trì tụng 7 biến chú Đại Bi và nhiễu đàn - Dâng đèn cầu an – Lễ 12 Đại nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm - Tụng Sám cầu an – Hồi hướng – Tam Tự Quy y.

1:00 trưa:             Thọ trai.

         

         Chủ giảng: TT. Thích Thiện Lợi, Trụ trì chùa Pháp Hoa, CT.


            Tĩnh Tâm Thiền tự kính mời quý Đồng hương Phật tử xa gần về tham dự để cùng sống trong tình thương của Mẹ hiền Quán Âm và chung lòng cầu nguyện bình an cho Gia đình - Quê hương - Dân tộc và Thế giới. 
 
                  Trân trọng kính mời,
                           Trụ trì
 
                          (ấn ký)
 
          Tỳ kheo Thích Tâm Khanh  

 

                                                                       Kannapolis, ngày 2 tháng 8 năm 2017

 

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát

 

          Kính thưa: Quý Đồng hương Phật tử,

         Truyền thống tri ân và báo hiếu là bản tính tốt đẹp của dân tộc Việt, đặc biệt với người con Phật. Thật ý nghĩa biết bao mùa Vu Lan Tri ân – Báo hiếu bắt đầu khi chư Tôn đức Tăng Ni đã kết thúc những tháng ngày an cư kiết hạ.

Để khánh chúc chư Tôn đức Tăng Ni thêm một tuổi hạ và tiếp nối truyền thống Hiếu đạo của người con Phật,

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU

Phật lịch 2561 – Dương lịch 2017

sẽ được tổ chức tại Tĩnh Tâm Thiền tự

vào lúc 10:00 sáng ngày 10 tháng 9 năm 2017

 (ngày 20 tháng 7 năm Đinh Dậu).

          Đại lễ sẽ được sự chứng minh và hộ niệm của chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng. Thay mặt đạo tràng Tĩnh Tâm, chúng tôi kính mời toàn thể quý Phật tử, quý thiện hữu tri thức hoan hỷ thân lâm về chùa tham dự Đại lễ.

          Kính chúc tất cả quý Phật tử và Đồng hương vô lượng an lạc kiết tường.                   

                                                     

                                                              Tĩnh Tâm Thiền tự trân trọng kính mời                                                                                                                                                                                         

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

 

9:00 sáng   : Quý Phật tử & Đồng hương vân tập đạo tràng.

9:30            : Tiến cúng chư Hương linh Ký tự.

10:15          : Chư Tôn đức Tăng quang lâm Chánh điện.

10:30:                        

                    1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.

                    2. Chào Mỹ, Việt và Phật giáo kỳ.

                    3. Lời chào mừng của Ban Tổ chức.

                    4. Pháp thoại mùa Vu Lan Báo Hiếu.

                    5. Nhạc khúc Vu Lan.

                    6. Dâng hoa cúng Phật.

                    7. Tác bạch dâng y.

                    8. Quý Phật tử dâng y công đức lên chư Tôn đức Tăng và cài hoa Hiếu hạnh.

                    9. Đức Hòa thượng Chứng minh ban Đạo từ.

                  10. Lời cảm tạ của Ban Tổ chức.

                  11. Nghi thức Vu Lan Báo Hiếu.

 

1:00 trưa: Chư Tôn đức Tăng chứng minh lễ Cúng dường Trai Tăng. Quý Phật tử thọ trai. 

 

Hoàn mãn