THÔNG BÁO

                

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

                 Kính mời quý Phật tử theo dõi lịch sinh hoạt Phật sự cuối tháng 3 và tháng 4 năm 2017 tại chùa Tĩnh Tâm và về tham dự các ngày tu học của chùa.

 

              - Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2017 (29.2 Đinh Dậu),10:30 sáng đến 1:00 trưa: KHÓA TU TRÌ DANH NIỆM PHẬT. LỄ THÍ THỰC CHƯ ÂM LINH CÔ HỒN.

            - Thứ hai, ngày 27 tháng 3 năm 2017 (30.2 ĐinH Dậu), 8:30 tốI: SÁM HỐI HỒNG DANH.

            - Chủ nhật, ngày 2 tháng 4 năm 2017 (6.3 Đinh Dậu), 10:30 sáng đến 1:00 trưa: Lễ Bách nhật hương linh Phật tử Tĩnh Lương. Tiến linh. Pháp thoại. Tụng kinh A Di Đà siêu độ.

            - Chủ nhật, ngày 9 tháng 4 năm 2017 (13.3 Đinh Dậu), 10:00 sáng đến 1:00 trưa: KHÓA THIỀN TỊNH SONG TU

                      10:00 sáng: Tĩnh Tọa.

                      11:00: Học và thực tập phương pháp Thiền chỉ và Thiền quán niệm.

                      12:00: Kinh hành niệm Phật.

                      1:00 trưa: Thọ trai.

   - Thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 2017 (14.3 Đinh Dậu), 8:30 tối: SÁM HỐI HỒNG DANH.

   - Chủ nhật, ngày 16 tháng 4 năm 2017 (20.3 Đinh Dậu), 10:30 sáng đến 1:00 trưa: Học giáo lý: Nhân quả Nghiệp báo qua kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Lễ 100 lạy kinh Ngũ Bách danh Quán Thế Âm Bồ tát.

   - Chủ nhật, ngày 23 tháng 4 năm 2017 (27.3 Đinh Dậu), 10:30 sáng đến 1:00 trưa: Học giáo lý: Nhân quả Nghiệp báo qua kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt (tt). Lễ 100 lạy kinh Ngũ Bách danh Quán Thế Âm Bồ tát.

   - Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017 (29.3 Đinh Dậu), 8:30 tối: SÁM HỐI HỒNG DANH.

           - Chủ nhật, ngày 30 tháng 4 năm 2017 (5.4 Đinh Dậu), 10:30 sáng đến 1:00 trưa: Học giáo lý: Nhân quả Nghiệp báo qua kinh Đại Nghiệp Phân Biệt. Lễ 100 lạy kinh Ngũ Bách danh Quán Thế Âm Bồ tát.

                    

            Kannapolis, ngày 21 tháng 3 năm 2017

                    Chùa Tĩnh Tâm kính báo

                                                                                                                                                         

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Kính thưa:  - Quý Thiện tín Nam nữ Phật tử,

                              - Quý Đồng hương,

Trong đức tin của người con Phật, Bồ tát Quán Thế Âm là hiện thể của tình thương vô nhiễm. Với hạnh nguyện rộng lớn, Ngài luôn thị hiện nơi nơi, lắng nghe tiếng kêu cầu và hiện thân cứu độ chúng sinh. Tĩnh Tâm Thiền tự sẽ trân trọng tổ chức:

LỄ KỶ NIỆM ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM ĐẢN SANH

LỄ KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP TĨNH TÂM THIỀN TỰ

Lễ Húy nhật cụ ông Từ Văn Xuân, Pháp danh: Tĩnh Thiền sáng lập viên chùa Tĩnh Tâm

vào Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2017

theo chương trình như sau:

9:30 sáng:    Chư Phật tử, Quý Đồng hương vân tập đạo tràng.

9:45:             Lễ Tiến linh.

10:30:           Pháp thoại. Chủ giảng: Thượng tọa Thích Giải Phước, Trụ trì chùa Tùng Lâm, NC.

           11:30:           Lễ Chính thức 

                          - Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự.

2.                                      - Tường trình công tác Phật sự năm 2016. Dự trù công tác Phật sự năm 2017.

3.                                      - Ca khúc cúng dường. Cắt bánh mừng sinh nhật lần 7 của chùa Tĩnh Tâm.

4.                                      - Nghi thức kỷ niệm Đức Bồ tát Quán Thế Âm đản sanh.

         1:00 trưa:       Thọ trai.

Tĩnh Tâm Thiền tự kính mời quý Đồng hương Phật tử xa gần về tham dự để cùng sống trong tình thương của Mẹ hiền Quán Âm và chung lòng cầu nguyện bình an cho Gia đình - Quê hương - Dân tộc và Thế giới.

            

    Kannapolis, ngày 9 tháng 3 năm 2017   

           Tĩnh Tâm Thiền tự kính mời