Địa chỉ:
1602 Lane St.
Kannapolis,
North Carolina
28083
USA
Điện thoại:
980-355-5217