Không Dính Mắc
Mây ở đầu non mây tự bay
Nước ở dưới khe tự tuông chảy
Ếch nhảy xuống ao tai nghe chủm
Tâm ta rõ biết tự như như.
 
 
Ta Đâu?
Ta vẫn là ta tự thuở nào
Không thêm không bớt, không khứ lai
Đi đi lại lại trong vô niệm
Duỗi cẳng nằm dài đất Như Lai.
 
 
Cửa Thiền
Cửa KHÔNG mở sẵn chẳng chịu vào
Chạy khắp Đông Tây với thấp cao
Ung dung tự tại chân nhẹ bước
Còn có ông-tôi, chẳng được vào.
 
 
Trái Mơ Dòn
Trái mơ dòn đâu có chốn xa xuôi
Bởi lạc bước nên không tìm được
Hãy nhìn xuống và nhìn cho thật
Dưới gót chân trái chín đã ươm cành
Nếm được rồi hạnh phúc không gì hơn
Chỉ riêng thấy mặt mày luôn rạng rỡ.
 
 
Già Quê
Mười mấy năm rồi chẳng sốp-pin (shopping)
Đói no cơm cháo bận lòng chi
Tai nghe kêu cứu tay thường với
Một chút đem cho mới thỏa lòng.
 
Tai điếc, mắt lòa, chân tay yếu
DỪNG yên nhìn ngắm khách lại qua (khách trần)
Rõ biết trong tâm điều dơ sạch
Dù ai có bảo ngốc cũng cười.